NOSI PRIVAATSUSTEADE

Käesolev privaatsusteade (edaspidi privaatsusteade) selgitab, kuidas Nosi platvormi www.nosi.ee (edaspidi platvorm) haldaja Mobe OÜ (edaspidi Nosi või ka meie) kogub või muul viisil töötleb füüsilisest isikust platvormi kasutajate ning Nosi juriidilisest isikust klientide (edaspidi igaüks eraldi restoranipidaja) kontaktisikute isikuandmeid (kõik sellised isikud edaspidi nimetatud teie või ka andmesubjekt).

Privaatsusteade kirjeldab isikuandmete (edaspidi andmed) töötlemist meie kui vastutava töötleja poolt, mis tähendab, et meie üksi või koos teistega määrame kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1. ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

Mobe OÜ
Registrikood: 12775812
E-posti aadress: info@nosi.ee

2. MIS LIIKI ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Töötleme järgmist liiki isikuandmeid:

2.1. Põhiandmed: nende hulka kuuluvad teie ees- ja perekonnanimi.

Andmete kogumise allikas: saame andmed teilt, kui esitate platvormi kaudu tellimuse. Kui olete restoranipidaja kontaktisik, siis oleme saanud kõnealused andmed restoranipidajalt sõlmimisel või sõlmitud lepingu raames.

2.2. Kontaktandmed: nende hulka kuuluvad teie telefoninumber ja e-posti aadress.

Andmete kogumise allikas: saame andmed teilt, kui esitate platvormi kaudu tellimuse. Kui olete restoranipidaja kontaktisik, siis oleme saanud kõnealused andmed restoranipidajalt sõlmimisel või sõlmitud lepingu raames.

2.3. Tellimuse andmed: nende hulka kuulub teave tellimuse sisu kohta, ning mistahes muu teave, nt teave allergeenide, toiduvalmistamise eelistuste jms kohta, mida te saate tellimust tehes võite esitada.

Andmete kogumise allikas: saame andmed teilt, kui esitate platvormi kaudu tellimuse.

2.4.Tarneandmed: nende hulka kuulub teie tarneaadress, kui esitate platvormi kaudu tellimuse, mis sisaldab ka kohaletoimetamist.

Andmete kogumise allikas: saame andmed teilt, kui esitate platvormi kaudu tellimuse.

2.5. Makseandmed: nende hulka kuulub tellimuse eest tasumisele summa, pangakonto number ning muud makserekvisiidid.

Andmete kogumise allikas: saame andmed teilt, kui esitate platvormi kaudu tellimuse.

2.6. Platvormi külastamise andmed: nende andmete hulka kuuluvad andmed, mis tekivad platvormi külastamise ja kasutamise tulemusena (nt andmed selle kohta kuidas te veebilehte kasutate, IP aadress ja asukohateave). Vt selle kohta ka selgitus allpool punktis „Küpsised ja muud veebitehnoloogiad“.

Andmete kogumise allikad: saame andmed, kui te külastate ja kasutate meie platvormi.

2.7. Andmed rahapesu- ja terrorismirahastuse tõkestamise kohta – nende hulka kuuluvad anded restoranipidaja tegelike kasusaajate kohta (ees- ja perekonnanimi, info osaluse kohta), samuti andmed selle kohta, kas restoranipidajaga tegelikud kasusaajad, ja muud isikud, kes on vastavasisulistes õigusaktides loetletud, on riikliku taustaga isikud.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Tugineme teie isikuandmete töötlemisel järgmistele õiguslikele alustele:

3.1. Lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlus

Sellel õiguslikul alusel töötleme isikuandmeid, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete kasutusele võtmiseks teie taotlusel.

Esitades platvormi kaudu tellimuse, nõustute platvormi kasutustingimustega. See tähendab, et teie ja meie vahel tekib lepinguline suhe, mille alusel osutame teile platvormi kaudu teenust, mille sisuks on viia kokku teid restoranipidajatega, teha tellimus ning selle eest tasuda. Seejuures meie tegutseme üksnes restoranipidaja agentidena ehk restoranipidajatega sõlmitavate lepingute vahendajana. Selleks, et teil saaks restoranipidajaga tekkida leping, edastame tellimusega seotud isikunimed restoranipidajatele. Restoranipidajaga tekib teil seega lepinguline suhe, mille alusel restoranipidaja täidab teie tellimuse ning korraldab tarne, kui tellimust tehes valisite ka kohaletoimetamise.

Lisaks eeltoodule võime töödelda ka restoranipidaja kontaktisikute isikuandmeid, kui see on vajalik meie ja restoranipidaja vahelise teenus- ja agendilepingu täitmiseks. Sellega seoses peame vajalikuks täpsustada, et juhul, kui restoranipidaja loob oma töötajatele kontod platvormi kasutamiseks (muuhulgas selleks, et tellimusi vastu võtta) oleme meie selliste isikuandmete osas restoranipidaja volitatud töötlejad.

Töötlemise eesmärk Andmekategooriad
Teenuse osutamine Nosi platvormi kasutajatele. Põhiandmed, kontaktandmed, tarneandmed, makseandmed, tellimuse andmed
Restoranipidajatega teenus- ja agendilepingu täitmine, aga ka sellele eelnevad lepingueelsed suhtes (nt läbirääkimiste pidamine lepingu sõlmimiseks). Põhiandmed, kontaktandmed
3.2. Seadusest tuleneva kohustuse täitmine

Sellel õiguslikul alusel töötleme teie isikuandmeid, kui andmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest (näiteks raamatupidamise seadus). Töötlemise eesmärk

Töötlemise eesmärk Andmekategooriad
Raamatupidamine (sh raamatupidamise algdokumentide säilitamine). Põhiandmed, kontaktandmed, tarneandmed, makseandmed, tellimuse andmed
Avaliku võimu organite ja riigiasutuste kohustuslik teavitamine ja nende infopäringutele vastamine. Põhiandmed, kontaktandmed, tarneandmed, makseandmed, tellimuse andmed, andmed rahapesu- ja terrorismirahastuse tõkestamise kohta
3.3. Õigustatud huvi

Õigustatud huvi tähendab seda, et meie ei pea teie andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja meil ei ole ka selleks seadusest tulenevat kohustust, kuid töötlemine on siiski vajalik. Seda mh selleks, et arendada meie teenuseid ja tooteid, muutes neid teie jaoks paremaks, kaitsmaks meie vara, kliente ja töötajaid ning tegemaks ärilisi otsuseid.

Õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse kohta on teil õigus küsida meilt selgitusi saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil info@nosi.ee ning esitada vastuväide, kui leiate, et teie andmete töötlemine alltoodud eesmärkidel riivab teie õiguseid.

Töötlemise eesmärk Andmekategooriad

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseeks võetavad meetmed.

Me kontrollime, kes on restoranipidaja tegelikud kasusaajad ning kas restoranipidajal on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) tähenduses riikliku taustaga isikuid, nagu vastavalt RahaPTS-ile on nõutud.

Kuna meil puudub otsene kohustus seda RahaPTS alusel teha, siis kõnealuste meetmete rakendamisel töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel.

Andmed rahapesu- ja terrorismirahastuse tõkestamise kohta
3.4. Nõusolek

Teatud juhtudel vajame andmetöötluseks teie nõusolekut – näiteks meie platvormil küpsiste kasutamiseks.

Teil on alati võimalik meile antud nõusolek tagasi võtta, saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil info@nosi.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust. Küpsiste kasutamiseks antud nõusoleku saate tagasi võtta platvormil vastavates küpsiste seadetes.

Töötlemise eesmärk Andmekategooriad
Otseturustus – kasutame teie isikuandmeid selleks, et saata teile uudiseid meie tegemiste kohta (nt juhul kui lisandub uus restoran meie platvormile), aga ka näiteks selleks, et saata teile häid pakkumisi meilt ja meie platvormiga liitunud restoranipidajatelt. Põhiandmed, kontaktandmed
Teenuste arendus – kasutame selleks platvormil küpsiseid, mis töötlevad ka teatud isikuandmeid. Platvormi külastamise andmed

4. ISIKUANDMETE VASTUVÕTJATE KATEGOORIAD JA EDASTAMINE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

Meie teenuse olemust silmas pidades on meil teatud juhtudel paratamatult vaja edastada teie andmeid ka kolmandatele isikutele. Oleme sellised kolmandad isikud pannud järgmistesse kategooriatesse:

4.1. Esitame teie isikuandmed restoranipidajale, et teie ja restoranipidaja vahel saaks tekkida lepinguline suhe, mille alusel restoranipidaja valmistab ette teie tellimuse ning korraldab selle tarne, kui valisite ka kohaletoimetamise. Iga restoranipidaja on eraldiseisev isikuandmete vastutav töötleja. Seetõttu teabe saamiseks, kuidas restoranipidaja isikuandmeid töötleb, palume pöörduda otse iga konkreetse restoranipidaja poole. Restoranipidajate kontaktandmed toodud välja meie platvormil.

4.2. Maksete teostamiseks oleme valinud partneriks Maksekeskus AS-i, kelle edastatakse teie makseandmed.

4.3. Meile teenuseid osutavad koostööpartnerid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja võivad kasutada teie isikuandmeid üksnes meiega kokkulepitud teenuse osutamiseks ja piiratud juhtudel. Sellised koostööpartnerid on näiteks:

  • Nosi partneriks olevad kullerteenuse osutajad;
  • erinevad alltöövõtjad;
  • IKT teenuste (sh tarkvara hooldus- ja tugiteenus) osutajad;
  • inkassoteenuse pakkujad;
  • inforegistriteenuse pakkujad;
  • raamatupidamisteenuste osutajad;
  • audiitorid.

4.4. Avaliku võimu organid ja järelevalve teostajad, kellele edastame teie isikuandmed üksnes siis, kui seadus meid selleks kohustab, näiteks Andmekaitse Inspektsioon, kohus.

Me ei edasta teie isikuandmeid väljaspoole Eestit, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, samuti sellisesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, mille andmekaitse taset Euroopa Komisjon ei ole hinnanud piisavaks. Kui see siiski on vajalik, toimub selline isikuandmete edastamine üksnes asjakohase õigusliku aluse olemasolul ning me võtame tarvitusele asjakohased kaitsemeetmed.

Teil on õigus saada täiendavat infot oma andmete edastamise kohta läbi andmetega tutvumise päringu, saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil info@nosi.ee

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Säilitame teie isikuandmeid perioodil, mis on vajalik privaatsusteates märgitud eesmärkide saavutamiseks või kuni õigusaktideest tulenev kohustus ette näeb.

Näiteks raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.

Täpsemaid säilitustähtaegu on võimalik näha enda isikuandmetega tutvumise kaudu. Vt selle kohta ka selgitus allpool punktis „Teie õigused seoses isikuandmetega“.

6. TEIE ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETEGA

6.1. Õigus andmetega tutvuda: teil on õigus teada, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, mis on töötlemise eesmärk ja asjaomaste isikuandmete liigid. Lisaks, kellele andmed avalikustatakse (eelkõige kolmandates riikides olevad vastuvõtjad), kui kaua andmeid säilitatakse ning millised on teie õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.

6.2. Õigus andmete parandamisele: teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

6.3. Õigus andmete kustutamisele: teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime, seda näiteks siis, kui te võtate tagasi teie poolt antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus andmete töötlemiseks.

6.4. Õigus töötlemise piiramisele: teatud juhtudel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui te olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemisele).

6.5. Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on meie õigustatud huvi, sh sellisel õiguslikul alusel teostatavale profiilianalüüsile. Vastuväite esitamisel peame lõpetama teie isikuandmete töötlemise, va kui meil on võimalik tõendada, et teie isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused.

6.6. Õigus andmete ülekandmisele: kui teie isikuandmete töötlemine põhineb nt meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on teil õigus nõuda, et meie edastaksime andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt teostatav.

6.7. Õigus pöörduda meie, järelevalveasutuse või kohtu poole: kui te soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palume saata meile vastavasisuline teade e-posti aadressil info@nosi.ee. Kui leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel aadressil www.aki.ee.

7. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

Platvormi toimimiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks, kuid ka analüütika või turunduse eesmärgil võime salvestada teie seadmesse (nt arvutisse või mobiilseadmesse) väikseid andmefaile – nn küpsiseid.

Kõigi küpsiste, v.a kohustuslikud küpsised, kasutamiseks küsime teie eelnevat nõusolekut. Teil on alati võimalik oma nõusolek tagasi võtta või muuta küpsiste eelistusi vajutades vastavale lingile, mille leiate meie platvormilt.

Kasutame nii esimese osapoole (first-party) küpsiseid ehk neid, mis kuuluvad meile endile, aga ka kolmandate osapoolte küpsiseid (third-party) küpsiseid, mis kuuluvad kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, nt Google.

Meil on kasutuses nii sessiooniküpsiseid, mis kehtivad platvormi kasutamise sessiooni ajal ning kustuvad pärast seda, kui te veebibrauseri sulgeta, kuid ka ka püsiküpsiseid, mis kehtivad ettemääratud aja.

Platvormil kasutatavad küpsised oleme jaotanud nelja kategooriasse:

1) kohustuslikud küpsised – nendeta meie platvorm ei ole võimeline tehniliselt korrektselt toimima ehk ilma nendega ei saa me teile teenust osutada. Kohustuslikke küpsiseid on meil õigusaktide alusel õigus kasutada ilma teie eelneva nõusolekuta;

2) mugavusküpsised – kasutame neid küpsiseid selleks, et tõsta platvormi kasutusmugavust (näiteks, et meelde jätta teie toimingud ja eelistused, et te neid iga kord uuesti sisestama, kui veebilehele/platvormile tagasi tulete). Mugavusküpsiseid kasutame vaid teie eelneval nõusolekul;

3) analüütikaküpsised – kasutame neid küpsiseid selleks, et saada parem ülevaade meie platvormi külastatavusest. Analüütikaküpsiste kaudu kogutavat teavet vajame selleks, et arendada teile veelgi paremini kättesaadavat ja mugavamat platvormi/teenust. Analüütikaküpsiseid kasutame vaid teie eelneval nõusolekul;

4) turunduslikud küpsiseid – kasutame neid selleks, et koguda infot teie harjumuste kohta ja pakkuda teile personaliseeritumat reklaami. Turunduslikke küpsiseid kasutame vaid teie eelneval nõusolekul.

Järgnevalt on loetletud kõik meie platvormil kasutatavad küpsised. Siit võite leida infot nende kasutuseesmärgi, kehtivuse aja ja kuuluvuse kohta:

Kategooria Küpsise nimi Küpsise eesmärk Küpsise kehtivusaeg Kellele kuulub
Kohustuslik PHPSESSID
user
Kasutatakse kasutaja tuvastamiseks, ostukorvi info talletamiseks Sessioon
1 kuu
Mobe OÜ
Kohustuslik _gcl_au
_hjid
Kasutatakse makseteenuse osutamiseks 1 aasta
2 aastat
Maksekeskus AS
Analüütika _fbp
c_user
datr
fr
sb
xs
Kasutatakse ostukäitumise analüüsiks 1.5 aastat Facebook, Inc
Analüütika _ga Kasutatakse Google Analyticsi raames 2 aastat Google LLC
Turundus Mailchimp Kasutatakse e-maili turunduseks Rocket Science Group

8. PRIVAATSUSTEATE MUUTMINE

Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevat privaatsusteadet. Privaatsusteate muutmisest teavitame andmesubjekte oma platvormi kaudu.

 

11.05.2020

 

 

See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Nõustun
Google Play Apple App Store