NOSI ÜLDTINGIMUSED

Terminid

Nosi on Mobe OÜ, registrikood 12775812, e-posti aadress info@nosi.ee.
Nosi Toiduplatvorm on toidu müügi platvorm restoranidele, mida Nosi haldab infoühiskonna teenusena ja mis toimib Turuna, mis (i) võimaldab Restoranipidajatel turustada oma Eineid ning sõlmida Einete Klientidele müügiks Müügilepinguid, (ii) võimaldab Kasutajatel esitada Restoranipidajale Einete Tellimusi, sõlmida Klientidena Müügilepinguid ning korraldada Eine kohaletoimetamine Restoranipidaja poolt ning (iii) võimaldab Restoranipidajal pakkuda Klientidele kohaletoimetamise teenuseid Einete kohaletoimetamiseks ning sõlmida Klientidega Kohaletoimetamise Lepinguid.
Klient on Nosi Toiduplatvormi mis tahes Kasutaja, kes on esitanud Tellimuse ning sõlmib Restoranipidajaga Müügilepingu ja/või Kohaletoimetamise Lepingu.
Kohaletoimetamise Tasu on tasu Tellimusega seotud kohaletoimetamisteenuste eest, mille Klient tasub Restoranipidajale Kohaletoimetamise Lepingu kohaselt. Kohaletoimetamise Tasu määrab Restoranipidaja ja sisaldub Tellimuse Hinnas.
Kohaletoimetamise Leping on Nosi Toiduplatvormi kaudu sõlmitud leping, mille on sõlminud Klient ja Restoranipidaja Kliendi poolt tellitud Eine kohaletoimetamiseks.
Kohaletoimetamise Sihtkoht on Tellimusel toodud aadress, kus Klient soovib tellitud Eine kätte saada.
Üldtingimused on käesolevad tingimused, mis kohalduvad Nosi ja Kliendi vahelisele suhtele seoses Nosi Toiduplatvormi kasutamisega Kliendi poolt.
Turg on virtuaalne turg, mis luuakse Nosi Toiduplatvormi kaudu ja mida Nosi haldab ning mis võimaldab selles osalevatel Restoranipidajatel turustada oma Eineid Kasutajatele nii, et Kasutajad saavad tellida Eine ning sõlmida Kliendina Restoranipidajaga Müügilepingu Eine ostmiseks.
Eine on mis tahes valmiseine ja/või muud toidukaubad või joogid, mida Restoranipidaja müüb Nosi Toiduplatvormi kaudu.
Einehind on netohind (koos kohalduva käibemaksu ja muude kohalduvate maksudega), mida Klient peab maksma Restoranipidajale tellitud Eine eest.
Tellimus on Eine tellimus, mille Klient on esitanud Restoranipidajale.
Tellimuse Hind on hind, mida Kasutaja peab maksma ostetud Eine(te) ja Tellimuse kohaletoimetamise eest.
Restoran on mis tahes ettevõte, mille kaudu Restoranipidaja tegeleb oma äritegevusega Nosi Toiduplatvormil.
Restoranipidaja on mis tahes restorani, kohviku, bistroo, toidukioski, söökla, ainult kaasatellimise söögikoha, toidupoe valmistoidu osakonna või muu Eine tootmise ettevõtte pidaja, kes osutab oma teenuseid Nosi Toiduplatvormil.
Müügileping on leping, mille on sõlminud Klient ja Restoran Einete müümiseks Tellimuse alusel.
Kasutaja on mis tahes isik, kes on registreerinud Nosi Toiduplatvormil kasutajakonto ning kasutab selle konto kaudu Nosi Toiduplatvormi teenuseid.

Üldsätted

Nosi Toiduplatvorm võimaldab Kliendil tellida Restoranipidajatelt Eineid.

Einete müümiseks Nosi Toiduplatvormi kaudu sõlmitakse otse Kliendi ja Restoranipidaja vahel Müügileping.

Nosi Toiduplatvormi ja Turu haldamisel tegutseb Nosi ainult infoühiskonna teenuse osutajana ning ei ole Müügilepingu ega Kohaletoimetamise Lepingu osapool. Nosi ei ole Einete tootja ega müüja või kohaletoimetamise teenuste osutaja ning ei vastuta ühelgi viisil Müügilepingu ega Kohaletoimetamise Lepingu täitmise eest.

Nosi Toiduplatvormi haldamisel tegutseb Nosi Restoranipidajate agendina seoses Müügilepingute vahendamisega Restoranipidajate ja Klientide vahel. Iga Restoranipidaja on volitanud Nosi kui agenti vastava volitaja nimel Klientidelt makseid vastu võtma ning jagama saadud vahendid Restoranide vahel.

Einete tellimine

Klient saab Nosi Toiduplatvormi kaudu valida ja tellida Eineid. Juhul kui Restoranipidaja ei suuda Einet pakkuda Tellimuses soovitud viisil, ei kinnita Restoranipidaja Tellimust Nosi Toiduplatvormil. Restoranipidaja võib Kliendiga ühendust võtta, et leppida kokku Tellimuse muutmine nii, et esialgne Tellimuse Hind jääb samaks. Kui kokkulepet ei saavutata või Klient peaks Eine asendamise eest maksma rohkem või vähem kui tellitud Eine, tühistatakse Tellimus ning Kliendilt ei võeta Tellimuse eest tasu või (kohaldumise korral) Tellimuse Hind tagastatakse Kliendile täies ulatuses.

Kliendil on õigus saada Eineid, mis vastavad Nosi Toiduplatvormil toodud kirjeldustele ning mis tahes erinõudmistele (kui nendes on kokkulepitud). Juhul, kui esineb kahtlusi mis tahes allergiate kohta, mis Kliendil võib Einete vastu olla, peab Klient ühendust võtma Restoranipidajaga, et saada täiendavad informatsiooni.

Nosi Toiduplatvormis Kasutaja konto loomisel seotakse Kasutaja mobiilinumber konkreetse Kasutaja kontoga ja lisatakse Nosi andmebaasi. Kui Kasutaja ei kasuta enam nimetatud mobiilinumbrit, peab ta Nosi sellest 7 päeva jooksul teavitama, et Kasutaja konto andmeid oleks võimalik anonümiseerida. Kui Kasutaja ei teavita Nosi mobiilinumbriga seotud muudatustest, võib mobiilsideoperaator anda mobiilinumbri järgmisele isikule, kellel oleks Nosi Toiduplatvormile sisse logides võimalik näha Kasutaja andmeid.

Kohaletoimetamine

Tellimuse esitamisel peab Klient korraldama kohaletoimetamise teenuse osutamise Restoranipidaja poolt Nosi Toiduplatvormi kaudu, et tagada Eine kohaletoimetamine nõutud Kohaletoimetamise Sihtkohta (s.t puudub ise järele tulemise võimalus). Klient sõlmib Restoranipidajaga Kohaletoimetamise Lepingu Nosi Toiduplatvormi kaudu.

Restoranipidaja annab Tellimuse Kliendile üle Kliendi poolt Nosi Toiduplatvormil märgitud Kohaletoimetamise Sihtkohas. Klient ja Restoranipidaja võivad kokku leppida erinevas Kohaletoimetamise Sihtkohas tingimusel, et uus aadress on esialgse Kohaletoimetamise Sihtkoha lähedal (mitte kaugemal kui paar tänavat edasi).

Klient peab Kohaletoimetamise Sihtkohas kohal olema vähemalt eeldataval Tellimuse kohaletoimetamise ajal, mis on näidatud Nosi Toiduplatvormil. Klient peab saama vastu võtta telefonikõnesid numbril, mis on esitatud Nosi Toiduplatvormi kaudu, alates hetkest, mil Tellimus Nosi Toiduplatvormil esitatakse, kuni Tellimuse kättesaamiseni Restoranipidajalt.

Nosi võib kohaletoimetamise tühistada ning küsida Kliendilt Tellimuse täishinda järgmistel juhtudel:
  • Klient ei ole Kohaletoimetamise Sihtkohas 10 minuti jooksul pärast Restoranipidaja saabumist;
  • Restoranipidaja poolt Kliendi antud telefoninumbrile tehtud kõnele ei vastata 10 minuti jooksul; või
  • Klient ja Restoranipidaja ei suuda leppida kokku uues Kohaletoimetamise Sihtkohas.
Kõik kohaletoimetamise ajad või muud ajaprognoosid, mis Restoranipidaja või Nosi Kliendile Nosi Toiduplatvormi kaudu esitavad, on ainult indikatiivsed. Ei saa garanteerida, et Eine toimetatakse kohale prognoositud ajaks. Tellimuste kohaletoimetamise aega võivad mõjutada ka tegurid nagu liiklusummikud, tipptund ja ilmastikuolud.

Kaebused

Kui Kliendil on mis tahes kaebusi tellitud Einete või Tellimuse kohaletoimetamise kohta, soovitatakse Kliendil Nosi sellest teavitada klienditugi@nosi.ee kaudu esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates Tellimuse kohaletoimetamisest. Nosi võib nõuda fotot Einest või muid tõendeid või selgitusi kaebusega seotud asjaolude kohta.

Nosi võib maksta raha tagasi või pakkuda kontokrediiti seoses Eine või Eine osa või kohaletoimetamise eest, kui Nosil on mõistlik alus arvata, et kaebus on põhjendatud.

Arveldamine

Klient peab maksma Restoranipidajale Einehinna Nosi Toiduplatvormil näidatud summas. Einehinnad Nosi Toiduplatvormil võivad erineda Einehindadest Restoranis. Einehindasid Nosi Toiduplatvormil võidakse aeg-ajalt muuta enne Tellimuse esitamist.

Klient peab tasuma Restoranipidajale Kohaletoimetamise Tasu summas, mille on määranud Restoranipidaja. Kohaletoimetamise Tasu suurus näidatakse Kliendile enne iga Tellimuse kinnitamist. Restoranipidaja võib aeg-ajalt muuta Kohaletoimetamise Tasu.

Kõiki makseid teostatakse Kliendi pangakaardilt või muult maksevahendilt, mis on Kasutaja poolt Nosi Toiduplatvormi sisestatud. Makseid töödeldakse läbi kolmandast isikuse maksevahendaja. Tellimuse kinnitamisega autoriseerib Klient makse oma pangakaardi või muu sobiva maksevahendiga Tellimuse Hinna suuruses summas, pärast mida reserveeritakse vastav summa Kliendi pangakaardil või muul maksevahendil. Tellimusega seotud makse sooritatakse ja Kliendi pangakaarti või muud maksevahendit debiteeritakse 72h jooksul alates Tellimuse kinnitamisest.

Kliendi Müügilepingust ja Kohaletoimetamise Lepingust tulenevad maksekohustused loetakse täidetuks vastavalt Restoranipidaja suhtes, kui Kliendi maksevahendit on debiteeritud ja makse Nosile sooritatud. Kui Tellimuse Hinda ei saa Kliendi krediitkaardilt maha võtta, ei edastata Tellimust Restoranile.

Tühistamine

Kliendil ei ole lubatud Tellimusest loobuda või seda tühistada pärast seda, kui ta on teinud maksekorralduse vastava Tellimuse Hinna tasumiseks.

Nosil on õigus eemaldada Klient Nosi Toiduplatvormilt koheselt ja/või keelduda Tellimustest või need tühistada, kui Klient kuritarvitab Nosi Toiduplatvormi või tekitab sellele kahju, kui Nosil on mõistlik alus arvata, et Klient on Nosi Toiduplatvormi kasutamise käigus toime pannud pettuse, rahapesu või kui Klient ei täida muul viisil oma Üldtingimustest tulenevaid kohustusi.

Intellektuaalomand

Registreerudes Nosi Toiduplatvormil annab Nosi Kasutajale tagasivõetava, võõrandamatu, ilma all-litsentsi andmise õiguseta lihtlitsentsi Nosi Toiduplatvormi kasutamiseks Einete tellimise ja Tellimuste kohaletoimetamise korraldamise eesmärgil.

Kõik intellektuaalomandi õigused, mis on seotud tarkvara, dokumentide või informatsiooniga, mida kasutatakse või arendatakse Nosi poolt või nimel Üldtingimuste alusel infoühiskonna teenuste osutamise ajal (sealhulgas Nosi Toiduplatvorm ja sellele üles laaditud materjalid), kuuluvad Nosile (või teatud juhtudel piiratud ulatuses Restoranipidajale).

Kasutaja ei tohi kopeerida, muuta, kohandada, pöördkonstrueerida, dekompileerida või muul viisil tuvastada Nosi Toiduplatvormi või mis tahes muu Nosi kasutatava tarkvara lähtekoodi või välja võtta või kasutada mis tahes Nosi Toiduplatvormi andmeid ärieesmärkidel või mis tahes muul eesmärgil kui Einete tellimine. Kasutaja võib Nosi Toiduplatvormi kasutada ainult oma isiklikel mitteärilistel eesmärkidel.

Nosi ei anna kinnitusi ega garantiisid seoses Nosi Toiduplatvormi kvaliteediga, sealhulgas seoses ilmsete või varjatud puudustega, sobivusega tavapäraseks või spetsiifiliseks eesmärgiks, ja Nosi ei ole kohustatud rahuldama Kasutaja kaebusi seoses Nosi Toiduplatvormi kvaliteediga.

Vastutus

Restoranipidaja vastutab ainuisikuliselt mis tahes tellitud Einete kvaliteedi ja koguse puuduste eest ja muu Müügilepingu mittenõuetekohase täitmise eest ning Nosi ei võta selle eest mingit vastutust (sealhulgas vastutust allergiliste reaktsioonide eest Einete vastu või mis tahes muude terviseprobleemide eest).

Restoranipidajad vastutavad ainuisikuliselt Kohaletoimetamise Lepingu täitmise eest ning Nosi ei võta selle eest vastutust.

Kui Kasutaja kahtlustab, et tema Nosi Toiduplatvormiga seotud krediitkaart on varastatud ja/või kolmas isik kasutab seda pettuste toimepanemiseks, peab Kasutaja Nosi sellest koheselt teavitama. Kuni sellise teavituse saamiseni ei vastuta Nosi mis tahes pettuste eest, mis on Kasutaja krediitkaardiga kolmandate isikute poolt Kasutaja kontol toime pandud

Nosi Toiduplatvormi pakutakse Kasutajale ainult „nagu on“ põhimõttel. Nosi ei vastuta mis tahes katkestuste, ühenduse vigade, kasutamise võimatuse või tõrgete eest Nosi Toiduplatvormil.

da neid üle Nosi poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.

See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Nõustun
Google Play Apple App Store